حذف اجراي گچ خاك و باعث پايين امدن قيمت تمام شده ديوار