اين ويديو هم بزاري بنويسي مقاومت بلوك هاي aac در برابر زلزله و بر خلاف مصالح ديگر(سفال ،ليكا،)شكننده نيستند.